TOIMINNAN VISIO

RastiPiikkiö on koko perheen harrastesuunnistusseura, joka panostaa lasten ja nuorten toimintaan. Meille ovat tervetulleita kaikenikäiset suunnistajat taitotasoon katsomatta. Tarjoamme kaiken ikäisille mahdollisuuden oppia suunnistamaan ja lisäämään suunnistusharrastusta lähialueilla. Tavoitteenamme on antaa kaikille mahdollisuus harrastamiseen ja kilpailemiseen.

 

EETTISET LINJAUKSET

Seura haluaa luoda jäsenilleen sellaiset suunnistusharrastuksen puitteet, että lapset voivat yhdessä vanhempiensa kanssa viettää vapaa-aikaa, kokea uusia elämyksiä sekä oppia kulkemaan luonnossa luontoa kunnioittaen. Jokainen seurassa mukana oleva lapsi ja nuori tuntee olevansa tärkeä, hänet huomioidaan yksilönä ja häntä innostetaan nauttimaan liikkumisesta. Opetamme niin rastikoululaisille kuin vanhemmalle jäsenistöllekin luonnon kunnioitusta ja luonnon ehdoilla toimimista.

Nuorisotoiminnassa ja etenkin suunnistuskoulussa toimintamme on monipuolista, kasvattavaa, leikinomaista, hauskaa, tasavertaista ja kannustavaa.
Tärkeänä pidämme, että nuoret ja lapset tuntevat olonsa turvalliseksi ja heistä pidetään huolta sekä kannustetaan tasavertaisesti harjoituksissa, kilpailuissa ja leireillä.

 

TOIMINTAMME TAVOITTEET

Taloudelliset

Kohtuuhintainen suunnistusharrastus kaikille.

Kasvatukselliset

Luonnon ja toisten ihmisten kunnioitus.

Urheilulliset

Suunnistuksen lajitaitojen kehittäminen jokaisen yksilön tason ja mielenkiinnon mukaan.
Seuran toimintaan tutustuminen ja vanhemmilta oppiminen.
Nuorten kannustaminen liikunnallisten elämäntapojen jatkumiseen tulevaisuudessa.
Taitojen ja osaamisen erilaisuus otetaan huomioon järjestämällä toimintaa taito- ja ikätason mukaan. Toiminta on jaettu kahteen tasoryhmään (aloittelijat ja alle 10v., kokeneemmat ja yli 10v.).
Suunnistusta motivaatiotason mukaan.

Viihtyminen ja ilmapiiri

Avoin ja kannustava ilmapiiri.
Yhteisten tapahtumien järjestäminen, esim. Seurapäivä kauden lopuksi.

Terveelliset elämäntavat

Lapsille ja nuorille opetetaan oikeanlaisia ruokailutapoja ja levon merkitystä harjoittelun lomassa.
Seuran yhteisenä pelisääntönä sovittu, että meillä on nollalinja päihteiden käyttöön ja tupakointiin harrastuksissamme ja tapahtumissamme.

 

TOIMINTAPERIAATTEET

Seurassa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton ohjeita ja sääntöjä.
Harjoitusryhmät muodostetaan iän ja taitotason mukaan.
Seura järjestää viikoittain harjoituksia: kesäkaudella suunnistusharjoituksia sekä sisäliikuntaharjoituksia. Lisäksi kaikilla on mahdollisuus osallistua viikkorasteille.
Kilpailuihin saavat osallistua kaikki halukkaat ja pyrimme osallistumaan alueemme kilpailuihin.
Seuran toiminnasta tiedottaminen hoidetaan pääsääntöisesti seuran nettisivuilla www.rastipiikkio.net. Lisäksi tiedotetaan tulevista tapahtumista paikallislehdissä, sähköpostilla ja harjoituksissa suullisesti sekä tiedotteilla.
Seuramme tekee monipuolista talkootyötä ja osallistuminen niihin on vapaaehtoista, mutta aktiivista.
Seuratoiminnassa mukana olevia toimijoita muistetaan ja palkitaan vuosittain kauden lopussa pidettävässä Seurapäivässä hallituksen ja jaostojen päätöksen mukaisesti.

Nuorisotoiminta
- Nuorisotoiminta on jaettu ikä- ja taitotason mukaan kahteen eri ryhmään: 1. Alle 10-vuotiaat harjoittelevat suunnistuksen alkeita ja harjoituksissa panostetaan leikinomaiseen liikkumiseen. Toiminnassa tutustutaan karttamerkkeihin ja luonnossa liikkumiseen turvallisesti vanhempien ja ohjaajien johdolla. Tarkoituksena on, että lapsi uskaltaa liikkua luonnossa ja oppii suunnistuksen perusteet. 2. Yli 10-vuotiaiden toiminta painottuu suunnistustaidon kehittämiseen liikunnan iloa unohtamatta. - Viikoittainen harjoitus suunnitellaan kehittämään suunnistuksen eri osa-alueita. Kauden harjoitukset järjestetään eri maastoissa. Talvikaudella halliharjoitusten lisäksi keskitytään juoksutekniikan ja peruskunnon kehittämiseen juoksukoulussa sekä tehdään erilaisia karttaharjoituksia. Kaikilla on mahdollisuus osallistua myös aikuisten talvikauden suunnistusharjoituksiin. - Seurassamme kannustetaan monipuoliseen liikunnan harrastamiseen eri lajeissa. - Toimintaamme ovat tervetulleita kaikenlaiset liikkujat. - Lasten ohjaajat ovat suorittaneet LiikUn ja Suunnistusliiton ohjaaja- ja ratakoulutuksia.
Harrastesuunnistus
- Seurassamme on aktiivinen harrastetoiminta. Järjestämme viikkorasteja sekä muita kuntorasteja ja osallistumme muihin alueen viikkorasteihin.  - Talvikaudella järjestämme sekä sali- että suunnistusharjoituksia.
Kilpailu ja valmennus
- Seuramme osallistuu aktiivisesti myös suurimpiin viestikilpailuihin, joihin kaikkien seuran jäsenten on mahdollista tulla mukaan. Viestitapahtumat koetaan seurassamme hyväksi yhteishengen kohottajaksi ja yhteisöllisyyden kasvattajaksi. Muihin kilpailuihin osallistutaan jäsenistön oman aktiivisuuden mukaan.  - Kilpailu- ja valmennusjaostomme hoitaa isompien viestien ilmoittautumiset ja juoksujärjestykset. Jaosto myös organisoi seuramme järjestämät kilpailut sekä käy läpi karttojen ajantasaistamisen ja uusien karttojen piirtämisen tarpeen. Jaosto huolehtii myös talviajan suunnistusharjoitusten suunnittelusta ja koordinoinnista.  - Jaosto pitää huolta jäsenistön kouluttamisesta, järjestäen sitä itse (esim. Ocad-koulutus) sekä lähettämällä eri koulutustilaisuuksiin.
Tiedotus
- Seuran tärkein tiedotuskanava jäsenille ja sidosryhmille on internet. Internettiedotusta tukevat ilmoitukset paikallislehdissä sekä tarvittaessa ryhmille lähtevät sähköpostiviestit, mm. nuoriso-jaoston retket. - Ajankohtaisten asioiden tärkein tiedotuskanava on seuran nettisivusto www.rastipiikkio.fi  Tiedotuksessa tukevat eri kohderyhmistä kootut sähköpostilistat.  - Lisäksi seuralla on omat Facebook-sivut ja Instagram -tili.

 

ORGANISAATIO ja VASTUUHENKILÖIDEN ROOLIT

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 2-5 varsinaista jäsentä. Toimintakausi on varsinaisten kokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus voi valita tarpeelliseksi katsomansa jaostot, toimikunnat tai työryhmät.

Vastuuhenkilöiden tehtävät

Hallitus
- Edustaa seuraa - Johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoo seuran sääntöjen noudattamista - Kutsuu koolle seuran kokoukset ja valmistee niissä käsiteltävät asiat - Panee toimeen seuran kokouksen päätökset - Pitää luetteloa seuran jäsenistä - Laatii ehdotukset toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi - Valitsee tarvittaessa jäsenet vuosikokouksen asettamiin jaostoihin - Ottaa ja vapauttaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät - Päättää ansioituneiden seuratoimijoiden palkitsemisesta yhdessä jaostojen kanssa
Harrastesuunnistusvastaava
- Vastaa viikoittaisten lähirastien organisoinnista - Vastaa oman jaoston toimintakertomuksesta
Kilpailu- ja valmennusvastaava
- Hoitaa kilpailukalenterin ilmoittamisesta seuralle - Vastaa kilpailuihin ilmoittautumisesta ja juoksujärjestyksistä - Vastaa talvikauden suunnistusharjoituksista - Informoi tulevista koulutuksista jäsenistölle
Nuorisovastaava
- Vastaa lasten ja nuorten kesä- ja talvikauden toiminnan suunnittelusta yhdessä muiden nuorisojaoston jäsenten kanssa - Vastaa nuorisotoiminnan toimintakertomuksen laatimisesta yhdessä muiden nuorisojaoston jäsenten kanssa - Vastaa nuorisotoiminnan talousarvion laatimisesta yhdessä muiden nuorisojaoston jäsenten kanssa - Toimii yhteyshenkilönä lasten ja nuorten asioissa - Huolehtii nuorisotoiminnassa tarvittavien välineiden hankinnasta - Laatii pelisäännöt - Tiedottaa nuorisotoiminnasta
Puheenjohtaja
- Johtaa seuran toimintaa - Pitää yhteyttä sidosryhmiin, mm. kaupunkiin ja yhteistyökumppaneihin - Ylläpitää jäsenrekisteriä
Rahastonhoitaja
- Vastaa seuran talousarvion laadinnasta - Vastaa seuran kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnasta - Hoitaa seuran rahaliikenteen
Sihteeri
- Kirjoittaa hallituksen kokouspöytäkirjat - Ylläpitää seuran hallituksen pöytäkirjojen arkistoa - Hoitaa viestimatkojen ja seuraristeilyn järjestelyt
Tiedotusvastaava
- Vastaa seuran asioiden tiedottamisesta jäsenistölle ja lehdistölle - Hoitaa kuva-arkistoa seuran kilpailu- ja leirikuvista ym.

 

OPERAATIO PELISÄÄNNÖT

Seuran pelisäännöt laaditaan kesäkauden alkaessa. Pelisäännöt ovat voimassa vuoden.
Pelisäännöt laaditaan ohjaajien ja lasten välille.
Pelisäännöt julkaistaan seuran kotisivuilla laatimisen ja hyväksynnän jälkeen.